ວາລະ ກອງປະຊຸມອາຊີຜະໂພຣໂບໂນ ຄັ້ງທີ 11 ແລະ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ

16 ກັນຍາ 2022

8.00 – 10.00

ເປີດພິທີ

ແປພາສາ

10.30 – 12.30

ໂພຣ ໂບໂນ ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຄວນເຮັດວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ

ແປພາສາ

13.30 – 15.00

ການເຮັດວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ແປພາສາ

ການສ້າງສະຖາບັນການເຂົ້າເຖີງຄວາມຍຸຕິທຳ ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມືກັນຂອງວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ ແລະ ບໍລິສັດກົດໝາຍຂະໜາດໃຫຍ່

ແປພາສາ

ການຕໍ່ສູ້ກັບ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຜ່ານວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການຄວາມຍຸຕິທໍາ ໂດຍສຸມໃສ່ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈຳບ້ານ ຢູ່ໃນປະເທດເນປານ

ແປພາສາ

ການສ້າງຄວາມຍືນຍົງ ແກ່ການເຂົ້າເຖິງ ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ຜ່ານທາງ ເຄືອຂ່າຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດ ໝາຍ  ໂພຣ ໂບໂນ ໃນປະເທດມຽນມາ

ແປພາສາ

ການເລົ່າເລື່ອງ ກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ: ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ

15.30 – 17.30

ການປະສານສົມທົບແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຮັດໃຫ້ບັນລຸການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳຫຼາຍຂຶ້ນ

ແປພາສາ

17 ກັນຍາ 2022

8.30 – 10.30

ນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ ອາຊີ ໂພຣ ໂບໂນເລື່ອງ: ການສ້າງສະຖາບັນ ໂພຣ ໂບໂນ ເພື່ອຊ່ວຍບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ SDG ແລະ ESG.

ແປພາສາ

11.00 – 12.30

ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງແຜນງານ ໂພຣ ໂບໂນ

ແປພາສາ

ບໍລິສັດປຶກສາກົດໝາຍທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້: ການແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳໃນຊຸມຊົນ

ແປພາສາ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຜ່ານການຮ່ວມມືຂອງວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທໍາ

ແປພາສາ

ການສໍາພາດ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ – ການສາທິດຈໍາລອງເຫດການ ສໍາລັບ ທະນາຍຄວາມ ແລະ ອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈຳບ້ານ ທີ່ສະໜອງວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ

ແປພາສາ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແກ່ການປະສານສົມທົບ: ການຈັດກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງການສະໜອງບໍລິການກົດໝາຍແບບ ໂພຣ ໂບໂນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ແປພາສາ

13.30 – 15.00

ການສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ ສໍາລັບ ຄົນພິການ

ແປພາສາ

ທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ສໍາລັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດ ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ

ແປພາສາ

ການຖືພາແທນ: ກໍລະນີເລື່ອງສິດທິການຖືພາແທນ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນອາຊີ: ວຽກງານໂພຣ ໂບໂນ ສົ່ງເສີມ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງທະນາຍຄວາມ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ເລື່ອງສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອການຖືພາແທນ

ແປພາສາ

ແຜນງານ ໂພຣ ໂບໂນ ທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ສຳລັບຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ແປພາສາ

ການສໍາພາດ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ – ການສາທິດຈໍາລອງເຫດການ ສໍາລັບ ທະນາຍຄວາມ ແລະ ອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈຳບ້ານ ທີ່ສະໜອງວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ

ແປພາສາ

ກອງປະຊຸມ ແລະ ງານສຳມະນາການຈຳລອງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ ໂດຍມີການສຶກສາການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ: ໂພຣ ໂບໂນ ຢູ່ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ

ແປພາສາ

15.30 – 17.30

ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ: ປະສົບການພາຍໃນພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບ ໂພຣ ໂບໂນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດກົດໝາຍ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ແປພາສາ

18 ກັນຍາ 2022

8.30 – 10.30

ພາລະບົດບາດດ້ານການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ສະພາທະນາຍຄວາມ ໃນການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ

ແປພາສາ

11.00 – 12.30

ການສ້າງສະຖາບັນ ໂພຣ ໂບໂນ ແລະ ລະບົບການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ຜ່ານ  ການສຶກສາຂະບວນການຍຸຕິທໍາ

ແປພາສາ

ພາລະບົດບາດ ຂອງ ສູນ Clearing Houses  ໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂພຣ ໂບໂນ

ແປພາສາ

ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ຜ່ານທາງຜົນກະທົບລວມໝູ່

ແປພາສາ

ການສ້າງສະຖາບັນ ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຮູບແບບ ໂພຣ ໂບໂນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຍຸຕິທຳ ໃນປະເທດເນປານ

13.30 – 15.30

ການລາຍງານກ່ຽວກັບ ໂພຣ ໂບໂນ: ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສີ່ງທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນງານ

ແປພາສາ

ການເຂົ້າເຖີງຄວາມຍຸິທໍາ ຜ່ານ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອາສາສະໝັກ ໂພຣ ໂບໂນປະຈຳບ້ານ

ແປພາສາ

ການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ ການສະໜອງ ການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍ ຮູບແບບ ໂພຣ ໂບໂນ ຜ່ານທາງ ຊຸມຊົນກຸ່ມເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ

ແປພາສາ

ການຈໍາກັດ ການນໍາໃຊ້ ການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ຜ່ານທາງ ໂພຣ ໂບໂນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຄວາມຍຸຕິທໍາ

ການຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບອອນລາຍນ໌ ຫົວຂໍ້ ການປະຕິບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນ ວຽກງານຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ

ແປພາສາ

ກົດໝາຍ ໂພຣ ໂບໂນ ຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ແລະ ສິງກະໂປ: ການສ້າງຫຼັກການປະຕິບັດ ທີ່ຍືນຍົງ

16.00 – 17.30

ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ພິທີປິດປະຊຸມກ່ຽວກັບ ໂພຣ ໂບໂນ

ແປພາສາ