ວາລະ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາ

ໃນວັນທີ 22 ຫາ 24 ກັນຍາ 2022, ຜ່ານລະຮູບແບບອອນໄລນ໌ ZOOM

ປຸ່ມລັດ

22 ກັນຍາ2022
23 ກັນຍາ2022
24 ກັນຍາ2022

22 ກັນຍາ 2022

10.00 – 12.00

ການເປີດງານກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ: ນອກເໜືອຈາກການປະສົບໄພ: ການລິເລີ່ມທຶນການສຶກສາແກ່ໂຮງຮຽນລະດູຮ້ອນທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ປະສົບໄພ

ແປພາສາ

13.00 – 15.00

ການເປີດງານກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ: ນອກເໜືອຈາກການປະສົບໄພ: ການລິເລີ່ມທຶນການສຶກສາແກ່ໂຮງຮຽນລະດູຮ້ອນທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ປະສົບໄພ

ແປພາສາ

ຍຸດທະສາດທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳຄື ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ ສຳລັບ ການປະສົບໄພ ແລະ ຜູ້ປະສົບໄພທີ່ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຂອງວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ ແລະ ບໍລິສັດກົດໝາຍຂະໜາດໃຫຍ່

ແປພາສາ

ການສ້າງສະຖາບັນການເຂົ້າເຖີງຄວາມຍຸຕິທຳ ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມືກັນຂອງວຽກງານ ໂພຣ ໂບໂນ ແລະ ບໍລິສັດກົດໝາຍຂະໜາດໃຫຍ່

ແປພາສາ

15.30 – 17.30

ການຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບອອນລາຍນ໌ ຫົວຂໍ້: ກົດໝາຍທຸລະກິດ, ຈັນຍາບັນ, ການຄຸ້ມຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ

ແປພາສາ

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງໂພຣໂບໂນ: ເພື່ອຮັບປະກັນການຍິນຍອມຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ການປົກປ້ອງສິດທິທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ແປພາສາ

23 ກັນຍາ 2022

10.00 – 12.00

ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານກົດໝາຍທາງໄກ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່ວິກິດການ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ

ແປພາສາ

13.00 -15.00

ໂຮງລະຄອນນິຕິບັນຍັດ Batwara (ຜູ້ນຳສະເໜີ)

ແປພາສາ

ການປະຕິບັດວຽກງານໂພຣໂບໂນໃນເລື່ອງສິດທິທິຂອງຜູ້ປະສົບໄພ

ແປພາສາ

ທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິທິມະນຸດ ສໍາລັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດ ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ

ແປພາສາ

15.30 – 17.30

ການຖືພາແທນ: ກໍລະນີເລື່ອງສິດທິທິການຖືພາແທນ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນອາຊີ: ວຽກງານໂພຣ ໂບໂນ ສົ່ງເສີມ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງທະນາຍຄວາມ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ເລື່ອງສິດທິທິສ່ວນບຸກຄົນ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອການຖືພາແທນ

ແປພາສາ

ການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີທະນາຍຄວາມສາທາລະນະລຸ້ນໃຫຍ່ ຜ່ານການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງນັກສຶກສາ – ການຄົ້ນຫາໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ພາກພື້ນ

ແປພາສາ

24 ກັນຍາ 2022

10.00 – 12.00

ການຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບອອນລາຍນ໌ ຫົວຂໍ້ ການປະຕິບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນ ວຽກງານຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ

ແປພາສາ

ແຜນງານ ໂພຣ ໂບໂນ ທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ສຳລັບຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ແປພາສາ

ການຈຳກັດຂອບເຂດໂທດປະຫານຊີວິດຂອງການຂົ່ມຂືນຢູ່ໃນອາຊີໄຕ້

ແປພາສາ

13.00 – 15.00

ບໍລິສັດປຶກສາກົດໝາຍທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້: ການແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳໃນຊຸມຊົນ

ແປພາສາ

ການລິເລີ່ມຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ (Parchaayi Project) – ບົດລາຍງານພາກພື້ນກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງຜູ້ປະສົບໄພ Rohingya ໃນ Delhi NCR

ແປພາສາ

ແປພາສາ

15.30 – 17.30

ກ່າວປິດພິທີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ

ແປພາສາ